Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

 


Logopedia

mgr Jolanta Stolarczyk

 
Terapia  logopedyczna zakłada objęcie opieką  dzieci 3-5 letnie w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Nastawiona jest na wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby i ich możliwości.


 Cele ogólne:

♦ Stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka,

♦ Kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy,

♦ Rozwijanie kultury słowa potocznego i artystycznego,

♦ Wzmacnianie u dziecka właściwej motywacji do podjęcia prawidłowej wymowy,

♦ Nawiązanie właściwego kontaktu z dzieckiem, opartego na pełnym zaufaniu oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do zajęć,

 Cele szczegółowe:

♦ Kształtowanie prawidłowych nawyków artykulacyjnych,

♦ Wyrabianie prawidłowego toru oddechowego,

♦ Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych(języka, warg)

♦ Usprawnianie słuchu fonematycznego,

♦ Wywołanie danej głoski,

♦ Bogacenie słownictwa biernego i czynnego przez opowiadania i rozmowy.


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 mgr Agata Król


Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych w przedszkolu jest:
♦ stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
♦ wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności niezbędnych przy nauce czytania i pisania;
♦ ułatwianie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem nauczania;
♦ zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu;
♦ wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym; rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.
Podczas zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dzieci kształcą koncentrację uwagi, rozwijają spostrzegawczość, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną, ćwiczą percepcję słuchową i wzrokową. Zabawy i ćwiczenia dostosowane są do możliwości dziecka.


Religia

mgr Janina Nosek

W kształceniu religijnym na poziomie przedszkola jest ukazanie podstawowych prawd wiary.
Nauka prostych modlitw  i tradycji dotyczących Roku Liturgicznego. Wychodząc stopniowo od codziennych doświadczeń, prowadzimy dzieci ku odkrywaniu Osoby Boga.
Podstawowym celem wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym jest ukazanie Boga jako Dawcy wszelkiego dobra.
Dzieci dowiadują się o miłości Boga do człowieka oraz potrzebie dzielenie się miłością z bliźnimi. Przybliża się prawdę o tajemnicy zbawienie, o religijnym przeżywaniu świąt oraz kształtowanie świadomości znaczenia Mszy Świętej. Dzieci zapoznawane są z Bożym Słowem zawartym w Piśmie Świętym, kształtowana jest postawa szacunku do znaków religijnych i religijnego znaczenia niedzieli.