Rozkład dnia

Rozkład dnia w roku szkolnym 2017/2018

7.00-8.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub wymagającym wsparcia (wg planu pracy indywidulanej). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.40-9.00 Przygotowanie do śniadania (wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dzieci). Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe przy muzyce.

9.00-9.30 Śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Czynności higieniczne.

9.30-10.30 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne wynikające z realizacji Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

10.30-11.00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

11.00-12.00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym - gry i zabawy ruchowe, spacery.

12.00-12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Czynności higieniczne.

12.30-13.00 Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie bajek opowiadań, baśni czytanych przez nauczycielkę, zabawy stolikowe.

13.00-16.00 Zabawy dowolne w sali, na świeżym powietrzu, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.